Ova odgojno-obrazovna razina odnosi se na poučavanje učenika onim znanjima i na razvijanje onih kompetencija koje će im biti potrebne za obnašanje različitih uloga u odrasloj dobi. Učenike tako treba sposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim i duhovnim vrjednotama, te međuljudskim odnosima.

Repeticije (poduke) za osnovnu školu funkcioniraju kao poseban odgojno-obrazovni program koji se odnosi na učenika i/ili skupinu učenika koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha, pa se privremeno za njega/njih organizira oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja ili nastavnih predmeta.

repeticije za osnovnu školu

Za osnovnoškolce pripremili smo niz poduka i to:

Matematika je jedan od temeljnih nastavnih predmeta u osnovnoj školi i to zbog znanja koja su bitna za uspješno uključivanje u rad, gospodarstvo, suvremenu tehnologiju i društvo. Nesumnjiva je odgojna vrijednost matematike u formiranju ličnosti, razvijanju intelekta, razvijanju logičkog mišljenja, razvijanju stvaralačke sposobnosti pri rješavanja problema, razvijanju radnih navika, kao i razvijanju točnosti u radu.

Nastavni program iz fizike temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama o prirodi. Program uključuje temeljne sadržaje kojima učenici trebaju ovladati da bi razumjeli pojave u prirodi i primijenili ih u svakodnevnom životu. Nastava fizike u korelaciji je s ostalim prirodoznanstvenim predmetima (kemija, biologija, geografija) i s matematikom, što učenicima omogućuje stvaranje cjelovite predodžbe prirode.

Hrvatski jezik najopsežniji je predmet osnovnoškolskoga obrazovanja. Nastava hrvatskoga jezika najuže je povezana sa svim ostalim predmetnim područjima jer se sva nastavna komunikacija ostvaruje hrvatskim jezikom. Predmet je zastupljen od prvoga do osmoga razreda, a obuhvaća četiri predmetne sastavnice: hrvatski jezik, knijževnost, jezično izražavanje i medijsku kulturu.

Engleski se jezik kao materinski ili službeni jezik govori u velikom broju zemalja, proteže se kroz različite kulture i danas služi kao glavni jezik komunikacije u cijelome svijetu. Iz tog razloga učenje engleskog jezika već u osnovnoj školi ima za cilj razvijanje komunikacijskih sposobnosti i pripremanje učenika za rastuće međunarodno tržište rada. Znanje engleskog jezika svakako je prednost u vremenu brzih promjena koje se događaju kao ishod razvoja informatike i komunikacijske tehnologije.

Kemija u osnovnoj Školi prvenstveno je usmjerena na kemijska znanja potrebna za svakodnevni Život, na zanimljivosti i doprinos kemije u izgradnji kvalitetnijeg Života. Zbog toga kemija nije namijenjena samo budućim kemičarima i prirodoslovcima, nego svim učenicima osnovne škole.
Kao nastavni predmet, biologija je svojevrsna nadogradnja na predmet priroda. Cilj nastave biologije je da učenici steknu znanje o osnovnim biološkim zakonitostima, temeljnoj građi i funkcijama bića, kao i da razviju prirodoznanstveni način mišljenja, spremnost i primjerenu odgovornost za primjenu stečenih znanja u životu.
Predmet informatika treba omogućiti učenicima upoznavanje s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. U razdoblju užurbane globalizacije, informatika učenicima omogućava: stjecanje umijeća uporabe današnjih računala, upoznavanje s osnovnim načelima i idejama na kojima je sazdana tehnologija te razvijanje sposobnosti za primjenu takve tehnologije u raznim područjima.

Svi ostali predmeti na upit.

Podučavamo prema svim nastavnim programima kao i prema svim izdavačima. Nudimo kontinuirano praćenje nastavnog programa, te pripreme za pismene i usmene ispite.Repeticije (poduke) su organizirane kao individualne (polaznik-predavač) ili grupne, ovisno o zahtjevima polaznika.